Període d’informació

Un període d'informes és el període de temps cobert per un conjunt d'estats financers. El període d'informes sol ser d'un mes, d'un trimestre o d'un any. Les organitzacions utilitzen els mateixos períodes d'informe d'any en any, de manera que els seus estats financers es poden comparar amb els produïts per anys anteriors.

El període d'informe s'indica a la capçalera d'un informe financer. Per exemple, la capçalera del compte de pèrdues i guanys podria dir: "per al mes finalitzat el 30 de juny de 20X1", mentre que la capçalera del balanç podria llegir "a partir del 30 de juny de 20X1".

En poques ocasions, un període d'informes pot ser per un període de temps reduït, com ara una setmana o uns dies. Aquest període s'utilitza quan una empresa inicia operacions a mig mes o finalitza les operacions abans que finalitzi un període normal d'informes. També es pot utilitzar un període reduït quan una nova empresa matriu pren el relleu a mitjans de mes.

Termes similars

Un període d’informe és el mateix que un període comptable.