Sobrecàrrega corporativa

La despesa general corporativa es compon dels costos que comporta la gestió administrativa d’un negoci. Aquests costos inclouen funcions comptables, de recursos humans, legals, de màrqueting i de venda. Quan es produeixen costos corporatius, es consideren costos periòdics i, per tant, es carreguen en despeses a mesura que es produeixin. A diferència de les despeses generals de fàbrica, les despeses generals corporatives no s’acumulen en un conjunt de costos i s’assignen al nombre d’unitats produïdes.

El concepte de despeses generals corporatives és una mica diferent en una empresa multi-filial. En aquesta situació, es considera que la despesa general de l'empresa és el cost per operar la matriu corporativa. Les persones que treballen a l'entitat matriu es dediquen a activitats com l'establiment de polítiques i procediments per a les filials, l'informe de resultats consolidats i la participació en activitats de fusió i adquisició. La direcció de l'empresa pot optar per assignar aquests costos generals a les filials propietat de la matriu, en funció d'alguna mesura d'activitat, com ara les vendes o els beneficis de les filials. No es recomana aquest tractament comptable, ja que esbiaixa la rendibilitat reportada de les filials, ocultant la seva autèntica rendibilitat. Un enfocament millor és que els costos de la matriu corporativa es carreguin immediatament a la despesa sense assignació en cap altre lloc.

La sobrecàrrega corporativa sempre augmenta el punt d'equilibri d'una empresa, per la qual cosa és una bona pràctica mantenir un control estret sobre aquests costos.