Estat financer de mida comuna

Un estat financer de mida comuna mostra cada línia de comanda d’un estat financer com a percentatge d’una xifra base. El més habitual és que això signifiqui el següent:

  • Compte de pèrdues i guanys. Cada línia d'ingressos, despeses i beneficis es presenta com a percentatge de les vendes netes.

  • Full de balanç. Cada element de línia d'actiu, passiu i patrimoni net s'expressa en percentatge del total d'actius.

El concepte té dos usos, que són:

  • Anàlisi de sèries temporals. Els percentatges de cada línia de comanda es comparen en un període de temps per discernir les tendències en què la direcció pot actuar. Per exemple, un augment del percentatge de cost dels béns venuts pot requerir canvis en els preus o una major atenció als costos dels proveïdors.

  • Comparació de la indústria. Els estats financers dels competidors es poden convertir en el format de mida comú, cosa que els fa comparables als estats financers de la pròpia empresa. Aleshores es pot determinar com varia l’estructura de costos o la base d’actius d’un competidor en funció de la companyia.