Conceptes bàsics de la comptabilitat

La comptabilitat és la pràctica d’enregistrar i informar de transaccions comercials. Els conceptes bàsics de la comptabilitat es poden resumir en els punts següents:

 • Sistema de manteniment de registres. En primer lloc, hi ha d’haver un enfocament racional per mantenir els registres. Això significa configurar comptes en què s’emmagatzema informació. Els comptes es classifiquen en les classificacions següents:
  • Actius. Són articles comprats o adquirits, però que no es consumeixen immediatament. En són exemples els comptes a cobrar i l'inventari.
  • Passius. Són obligacions de l'empresa, que s'han de pagar més endavant. En són exemples els comptes a pagar i els préstecs a pagar.
  • Patrimoni net. Es tracta d’actius menys passius i representa la participació dels propietaris de l’empresa.
  • Ingressos. És l’import facturat als clients a canvi del lliurament de béns o la prestació de serveis.
  • Despeses. És la quantitat d’actius consumits durant el període de mesurament. Alguns exemples són la despesa de lloguer i la despesa salarial.
 • Transaccions. El comptable és responsable de produir una sèrie de transaccions comercials, mentre que d'altres es reenvien al comptable des d'altres parts de l'empresa. Com a part d’aquestes transaccions, es registren als comptes que hem assenyalat al primer punt. Les transaccions clau són:
  • Compra de materials i serveis. Requereix l’emissió d’ordres de compra i el pagament de factures del proveïdor.
  • Vendre béns i serveis als clients. Requereix la creació d’una factura que s’ha d’enviar a cada client, documentant l’import que deu el client.
  • Rebre pagaments dels clients. Requereix l’efectiu rebut coincident per obrir les factures.
  • Paga als empleats. Requereix que els empleats recopilin informació sobre el temps treballat, que després s’utilitza per produir informació salarial bruta, deduccions fiscals i altres deduccions, que donen lloc a una remuneració neta als empleats.
 • Informes. Un cop finalitzades totes les transaccions relacionades amb un període comptable, el comptable agrega la informació emmagatzemada als comptes i la reformata en tres documents que es denominen col·lectivament els estats financers. Aquestes afirmacions són:
  • Compte de pèrdues i guanys. Aquest document presenta els ingressos i resta totes les despeses ocasionades per obtenir un benefici o pèrdua neta durant el període de report. Mesura la capacitat d'una empresa per atraure clients i operar d'una manera eficient.
  • Full de balanç. En aquest document es presenten els actius, passius i recursos propis d’un negoci al final del període informatiu. Presenta la posició financera d'una entitat a partir d'un moment i es revisa de prop per determinar la capacitat d'una organització per pagar les seves factures.
  • Estat dels fluxos d'efectiu. Aquest document presenta les fonts i els usos d’efectiu durant el període de report. És especialment útil quan l’import dels ingressos nets que apareix al compte de pèrdues i guanys varia amb la variació neta d’efectiu durant el període de report.

Les bases bàsiques de la comptabilitat que es presenten només assenyalen l’esquema més nítid de les funcions realitzades pel comptable. Hi ha nombrosos temes més avançats que es troben sota el paraigua de la comptabilitat, com ara:

 • Comptabilitat de costos. Implica la revisió dels costos del producte, l'examen de les variàncies operatives, la participació en estudis de rendibilitat, anàlisi de colls d'ampolla i molts altres temes operatius.
 • Auditoria interna. Implica examinar els registres interns per veure si les transaccions s'han processat correctament i si el personal ha respectat el sistema de controls establert.
 • Comptabilitat tributària. Implica la planificació de reduir o ajornar els pagaments d’impostos, a més de presentar molts tipus de declaracions.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found