Informes comptables

Els informes comptables són recopilacions d'informació financera que es deriven dels registres comptables d'una empresa. Aquests poden ser informes breus fets a mida i destinats a propòsits específics, com ara una anàlisi detallada de les vendes per regions o la rendibilitat d’una línia de productes específica. Més habitualment, els informes comptables es consideren equivalents als estats financers. Aquestes declaracions inclouen els informes següents:

  • Compte de pèrdues i guanys. Indica les vendes obtingudes durant un període, menys les despeses, per obtenir beneficis o pèrdues. Aquest és l'informe comptable més utilitzat, ja que s'utilitza per jutjar el rendiment d'una empresa.

  • Full de balanç. Mostra els saldos de l’actiu final, el passiu i el patrimoni net a la data del balanç. S'utilitza per jutjar la liquiditat i les reserves financeres d'una empresa.

  • Estat dels fluxos d'efectiu. Mostra les fonts i els usos d’efectiu relacionat amb operacions, finançament i inversions. Pot ser la font d’informació més precisa sobre la capacitat de generar efectiu d’una entitat.

Hi ha diverses divulgacions que poden acompanyar els estats financers, en forma de notes a peu de pàgina. És més probable que sigui així quan s’han auditat els estats financers.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found