Objectius d'auditoria

Els objectius d'auditoria estan associats a l'auditoria d'estats financers. Abasten els temes següents:

  • Per obtenir una seguretat raonable que els estats financers estan lliures d’informacions errònies importants; i

  • Emetre un informe sobre aquests estats financers basat en les conclusions resultants de l'auditoria.

Si aquests objectius no es poden assolir, l’auditor ha de desestimar una opinió o retirar-se del compromís.