Hipoteca a pagar

Una hipoteca a pagar és la responsabilitat d’un propietari de pagar un préstec garantit per una propietat. Des de la perspectiva del prestatari, la hipoteca es considera un passiu a llarg termini. Qualsevol part del deute que s’hagi de pagar durant els propers dotze mesos es classifica com un passiu a curt termini. L’import total degut és el principal pendent pendent del préstec.