Cost amortitzable

El cost depreciable és el cost combinat de compra i instal·lació d’un actiu fix, menys el seu valor de recuperació estimat. El cost amortitzable s’utilitza com a base per a la depreciació periòdica d’un actiu. Per exemple, una empresa compra una màquina per 10.000 dòlars i calcula que la màquina tindrà un valor de recuperació de 2.000 dòlars al final de la seva vida útil. Per tant, el cost amortitzable de la màquina és de 8.000 dòlars, que es calcula de la següent manera:

Preu de compra de 10.000 $: 2.000 $ Valor de recuperació = 8.000 $ Cost amortitzable

A continuació, l’empresa utilitza un mètode d’amortització, com ara el mètode lineal, per cobrar gradualment el cost amortitzable de 8.000 dòlars en despeses durant la vida útil de la màquina.

El concepte no s’aplica a un actiu intangible, ja que aquest tipus d’actiu s’amortitza i no s’amortitza.