Fora de balanç

Fora de balanç es refereix a aquells actius i passius que no apareixen al balanç d’una entitat, però que pertanyen efectivament a l’empresa. Aquests elements solen estar associats al repartiment de riscos o són transaccions de finançament. Una empresa intenta mantenir determinats actius i passius fora del seu balanç per presentar a la comunitat d’inversions un balanç més net del que d’una altra manera seria el cas. Ho fa participant en transaccions dissenyades per transferir la propietat legal de determinades transaccions a altres entitats. O bé, les transaccions estan dissenyades per defugir els requisits d’informació del marc comptable aplicable, com ara els PCGA o les NIIF.

Tot i que els actius i passius fora del balanç no apareixen al balanç, encara es poden indicar a la informació que s’acompanya. Aquest mètode de presentació és menys favorable per al lector d’un conjunt d’estats financers, ja que l’emissor podria enterrar la informació aplicable a les notes a peu de pàgina o utilitzar una redacció obscura per emmascarar la naturalesa de les transaccions subjacents.

Hi ha hagut una tendència general en la formulació de normes comptables per permetre cada vegada menys transaccions fora del balanç. Per exemple, una revisió recent de les normes d’arrendament requereix ara la inscripció d’un actiu en ús per a determinats tipus d’obligacions d’arrendament que anteriorment no haurien aparegut al balanç.