Despeses d’ingressos

Una despesa d’ingressos és un cost que es carrega en despeses tan aviat com s’incorre en el cost. En fer-ho, una empresa utilitza el principi de concordança per vincular la despesa incorreguda amb els ingressos generats en el mateix període d'informe. Això proporciona els resultats del compte de pèrdues i guanys més precisos. Hi ha dos tipus de despeses d’ingressos:

  • Mantenir un actiu que genera ingressos. Això inclou les despeses de reparació i manteniment, ja que es produeixen per donar suport a les operacions actuals i no perllonguen la vida útil d'un actiu ni el milloren.

  • Generant ingressos. Es tracta de totes les despeses diàries necessàries per operar un negoci, com ara sous de vendes, lloguer, subministraments d’oficina i serveis públics.

Un altre tipus de costos no es consideren despeses d’ingressos, ja que es relacionen amb la generació de futur ingressos. Per exemple, la compra d'un actiu fix es classifica com un actiu i es carrega en concepte de despesa durant diversos períodes, per igualar el cost de l'actiu amb diversos períodes futurs de generació d'ingressos. Aquestes despeses es coneixen com ales despeses de capital.