Restricció de temps

Una restricció de temps és una condició imposada per un donant que un actiu aportat s'hagi d'utilitzar en un període de temps específic.