Compte de vendes

Un compte de vendes conté el registre de totes les transaccions de vendes. Això inclou tant les vendes en efectiu com les de crèdit. A continuació, el total del compte es combina amb el compte de rendibilitats i bonificacions per obtenir la xifra de vendes netes que apareix al compte de pèrdues i guanys.

El concepte de compte de vendes també es pot referir a un client actual. Un cop realitzades les vendes a un client, es coneix com a compte de vendes.