Decisions operatives

Les decisions operatives són determinacions que es prenen en relació amb les activitats rutinàries i en curs d’una organització. Alguns exemples de decisions operatives són:

  • Quines comandes de clients programen per a la producció
  • Quins components i matèries primeres comprar als proveïdors
  • Programació d’equips de producció
  • Decidir la naturalesa d’una campanya de màrqueting
  • Decidir on invertir l'excés de fons
  • Determinació de la quantitat d’inventari que cal tenir a mà

Les decisions operatives es prenen en el context de decisions estratègiques a llarg termini.