Auditor extern

Un auditor extern és un comptable públic que realitza auditories, revisions i altres treballs per als seus clients. Un auditor extern és independent de tots els clients i, per tant, està en bona posició per fer una avaluació imparcial dels estats financers i dels sistemes de control intern d’aquests clients. Les opinions d'auditoria resultants són molt valorades pels membres de la comunitat d'inversions i pels creditors, que necessiten una avaluació independent dels estats financers de les organitzacions.

Els auditors externs estan certificats per un òrgan de govern, que als Estats Units és l’American Institute of Certified Public Accountants. Com a comptables públics certificats, els auditors externs han demostrat que tenen un cert nivell mínim de formació i experiència i han passat un llarg examen. Aquests auditors també han de complir els requisits de formació professional periòdica per mantenir les certificacions actualitzades.