Definició del patrimoni net

El patrimoni net és l’import net dels fons invertits en una empresa pels seus propietaris, més els guanys retinguts. També es calcula com la diferència entre el total de tots els actius i passius registrats en el balanç d'una entitat. Un analista compara rutinàriament l’import del patrimoni net amb el deute que figura en un balanç per veure si una empresa té una capitalització adequada.

El concepte de renda variable també fa referència als diferents tipus de valors disponibles que poden proporcionar una participació en una corporació. En aquest context, el patrimoni net es refereix a accions ordinàries i accions preferents.

Per a una persona, el patrimoni net es refereix a la participació en un actiu. Per exemple, una persona té una casa amb un valor de mercat de 500.000 dòlars i deu 200.000 dòlars per la hipoteca relacionada, deixant 300.000 dòlars de renda variable a la llar.