Escriu a sota

Una sanejament es produeix quan una empresa redueix el valor en llibres d'un actiu, tret d'una depreciació i amortització normals. Normalment, es fa una sanejament quan el valor de mercat d’un actiu disminueix per sota del seu import en llibres actual. L’import total del càrrec de sanejament apareix al compte de pèrdues i guanys, mentre que el valor comptable reduït de l’actiu apareix al balanç. Una sanejament és una despesa que no és en efectiu, ja que no es produeix cap sortida associada d’efectiu quan es pren una sanejament.

S'hauria de fer una reducció del valor tan aviat com la direcció tingui coneixement que el valor de mercat d'un actiu ha caigut; no se suposa que han de retardar aquest reconeixement, com passa sovint quan una empresa vol gestionar els seus guanys.