Auditoria de fraus

Una auditoria de frau és un examen detallat dels registres financers d’una empresa, amb la intenció de trobar casos de frau. Aquest procediment és més detallat que una auditoria normal, ja que alguns tipus de frau impliquen quantitats de diners i altres actius tan petits que podrien caure per sota del llindar de materialitat estàndard. La tasca de l’auditor és recopilar proves sobre un frau, que també pot comportar la funció de testimoni expert durant els procediments legals posteriors.

Una auditoria de frau és en realitat un servei de consultoria, més que un tipus d’auditoria, ja que el resultat no implica donar una opinió sobre els estats financers d’un client.

Una auditoria de frau inclou una proporció més elevada d’entrevistes que una auditoria normal, ja que els auditors també busquen pistes dels empleats que podrien haver notat un comportament indicatiu de frau.