Compte de valors comuns

El compte d’accions ordinàries és un compte de llibres generals en què es registra el valor nominal de totes les accions comunes emeses per una corporació. Quan aquestes accions es venen per un import superior al seu valor nominal, l’excés es registra per separat en un compte de capital ingressat addicional. Quan les accions no tenen valor nominal, tot l'import del preu de venda es registra al compte de les accions comunes. El compte es classifica com a compte de renda variable.