Estat financer certificat

Un estat financer certificat és un compte de pèrdues i guanys, balanç i / o estat de fluxos d’efectiu que s’emet juntament amb un informe d’auditoria d’un comptable públic certificat. A l'informe d'auditoria, l'auditor atesta l'exactitud de l'estat financer. La comunitat inversora i els creditors necessiten estats financers certificats que, d’una altra manera, podrien estar incerts sobre la precisió dels estats financers d’una entitat. Una empresa de titularitat pública ha d’emetre estats financers certificats.