Drets sobre accions

Els drets sobre accions donen al seu propietari el dret, però no l’obligació, de comprar les accions d’una empresa a un preu d’exercici específic durant un període de temps determinat. El terme s'aplica principalment a donar als accionistes actuals el dret de comprar accions addicionals com a part de la propera venda d'accions de l'emissor. La intenció és donar als accionistes existents la possibilitat de mantenir la proporció actual de propietat del negoci adquirint la mateixa proporció de la nova emissió. Els drets sobre accions es poden emetre a un preu d’exercici una mica inferior al preu de mercat actual, sense cap comissió, cosa que els fa més atractius per als inversors.