Definició d’espiral de mort

Una espiral de mort és una situació en què la continuada disminució del preu de mercat de les accions d’una empresa fa que més inversors que tinguin bitllets convertibles o accions preferents converteixin les seves accions en accions comunes de l’emissor, cosa que provoca que els propietaris originals de l’empresa perdin el control sobre l'entitat. Aquesta situació es desencadena en una provisió dels instruments convertibles, en la qual la ràtio de conversió augmenta a mesura que disminueix el preu de mercat de les accions comunes. La situació es perpetua per si mateixa, perquè les primeres conversions en accions comunes dilueixen els beneficis per acció de l'emissor, provocant encara més conversions en accions comunes, que dilueixen els beneficis, etc. En última instància, hi haurà moltes accions en circulació de les accions ordinàries, que donaran lloc a guanys per acció baixos i probablement a un preu de les accions molt baix. Davant d’aquest risc, una empresa que emeti instruments convertibles que poden provocar una espiral de mort probablement estigui desesperada per obtenir diners.