Opinió neta

Una opinió neta és un informe d’auditor no qualificat sobre els estats financers d’una entitat. Aquest informe indica la creença de l’auditor que els estats financers de l’entitat presenten de manera justa els seus resultats financers, la seva posició financera i els seus fluxos d’efectiu. Quan un auditor no creu que aquest sigui el cas, s’emet una opinió qualificada, una opinió contrària o una exempció de responsabilitat. La comunitat inversora i els prestadors solen estar disposats a invertir fons en un negoci al qual se li ha donat una opinió clara.