Aplicació general

L’aplicació general és l’assignació de costos generals de fàbrica a les unitats produïdes en un període d’informe. L'assignació es basa en una taxa de despeses generals estàndard que s'utilitza durant diversos períodes de temps o en un càlcul específic de cada període d'informes. L'aplicació general es realitza per capitalitzar determinats costos generals a l'inventari. Si el nombre d'unitats disponibles augmenta al final d'un període d'informe, això significa que una part de la despesa general de la fàbrica es reportarà al període següent com a actiu.