Accions donades

Les accions donades són accions d’una corporació que han estat donades a una entitat benèfica. El donant pot adoptar una deducció fiscal per l'import del valor raonable de les accions en la data de la donació, però només per a les accions que s'hagin mantingut durant almenys un any. El valor raonable de mercat de les accions d’una empresa pública es determina fàcilment; utilitzeu la mitjana dels preus borsaris elevats i baixos a la data de la donació. Si les accions són les d’una empresa privada, cal una taxació o un mètode de valoració raonable.

Si les accions s'han mantingut durant menys d'un any, l'import deduïble és el menor de la base de cost de les accions o del seu valor de mercat raonable.

Els accionistes tenen un incentiu monetari per donar les seves accions, en lloc de vendre les accions i després donar els efectius resultants a una organització benèfica. El motiu és que els accionistes eviten pagar l’impost sobre les plusvàlues quan donen accions directament.