Informació confidencial del client

La informació confidencial del client és tota la informació del client que no està disponible per al públic. La informació confidencial pot incloure tecnologia, secrets comercials, informació relativa a operacions i estratègies comercials i informació relativa als clients, preus i màrqueting. Una altra manera de definir informació confidencial és qualsevol cosa que pugui perjudicar un client si es revelés.

El Codi de conducta professional AICPA descriu una sèrie d’escenaris relacionats amb informació confidencial del client, indicant com ha de tractar aquesta informació el comptable.