Productes conjunts

Els productes conjunts són múltiples productes generats per un mateix procés de producció alhora. Aquests productes comporten costos conjunts no diferenciats fins a un punt de separació, després del qual cada producte incorre en processos separats. Abans del punt de separació, els costos només es podrien assignar als productes conjunts.