Verificabilitat en comptabilitat

El concepte de verificabilitat estableix que hauria de ser possible que un tercer reprodueixi els resultats financers reportats per una organització, tenint en compte els mateixos fets i suposicions. Per exemple, un auditor extern hauria de ser capaç de construir els mateixos resultats d'estats financers que un client, utilitzant el mateix conjunt de registres financers i utilitzant els mateixos supòsits aplicats pel client. Quan es poden verificar els estats financers, això garanteix als usuaris dels estats que representen de manera justa les transaccions comercials subjacents.

La verificabilitat no es pot aconseguir sense conèixer els supòsits que utilitza una empresa en la construcció dels seus estats financers. Per exemple, la despesa d’amortització calculada per un tercer pot variar fàcilment de la mateixa despesa calculada per una empresa, en funció de la vida útil prevista i del valor de recuperació utilitzat per l’empresa. De la mateixa manera, una empresa utilitza supòsits sobre el nombre de productes que es retornaran quan obtingui una bonificació per a la devolució de productes.

La verificabilitat implica més que duplicar els resultats reportats per una altra part. També implica decidir si els supòsits utilitzats per l’altra part són raonables. És molt possible que un auditor que investiga els estats financers d’un client conclogui que el client va fer hipòtesis incorrectes. Un altre aspecte de la verificabilitat és que una empresa proporciona una documentació clara de com va aconseguir el seu nombre. En examinar aquests documents, es pot veure si hi ha un flux lògic dels documents d'origen als estats financers.