Sobrecàrregues indirectes

La despesa general indirecta és qualsevol cost general que no forma part de la despesa general de fabricació. Per tant, la despesa general indirecta no està relacionada directament amb la producció de béns d’una empresa o la prestació de serveis als clients. Alguns exemples de despeses generals indirectes són:

  • Despeses comptables, d’auditoria i judicials

  • Salaris administratius

  • Tecnologia de la Informació

  • Despeses d’oficina

  • Franqueig i impressió

  • Recerca i desenvolupament

  • Despeses telefòniques

Les despeses generals indirectes es carreguen a la despesa a mesura que es produeixin. Amb poques excepcions, no es reporta a períodes futurs com a actiu.

Una empresa que tingui intenció de millorar el seu nivell de rendibilitat reportat podria traslladar de forma fraudulenta alguns elements de despeses generals indirectes a despeses de fabricació, on aquests elements es podrien assignar a productes no venuts, retardant així el seu reconeixement fins a un període futur.