Controls preventius

Els controls preventius s’utilitzen per evitar que es produeixi una pèrdua o un error. Exemples de controls preventius són els deures separats i la protecció física dels béns. Aquests controls normalment s'integren en un procés, de manera que s'apliquen de forma contínua. Són especialment freqüents quan es considera que la gravetat d’una pèrdua és força elevada, de manera que la seva imposició reduirà la probabilitat que es produeixi cap pèrdua.