L’enfocament de la contribució

L’aproximació de la contribució és un format de presentació que s’utilitza per al compte de pèrdues i guanys, on tots els costos variables s’agrupen i es dedueixen dels ingressos per arribar a un marge de contribució, després dels quals es dedueixen tots els costos fixos del marge de contribució per arribar a la xarxa beneficis o pèrdues. El format d'un compte de pèrdues i guanys segons l'enfocament de la contribució és el següent: