Impostos a pagar

Els impostos a pagar es refereixen a un o més comptes de passiu que contenen el saldo actual d’impostos que deuen a les entitats governamentals. Un cop pagats aquests impostos, s’eliminen del compte d’impostos a pagar amb un dèbit.

Els exemples de comptes a pagar per impostos inclouen:

  • Impostos de vendes a pagar (dels quals es registra el passiu en el moment de la facturació d’un client, amb una domiciliació bancària al compte a cobrar).
  • Impostos sobre la renda de les societats a pagar (per als quals el passiu es registra al final de cada període comptable, amb un dèbit al compte de despeses de l'impost sobre la renda, suposant que hi hagi un benefici imposable).
  • Impostos a pagar sobre la nòmina (dels quals es registra el passiu quan es calcula una nòmina, amb un dèbit a un dels diversos comptes de despeses de nòmina possibles).

Els impostos a pagar gairebé sempre es consideren passius corrents (és a dir, que s’han de pagar en el termini d’un any) i, per tant, es classifiquen a la secció de passius corrents del balanç. Els diversos comptes d'impostos a pagar es poden agrupar en una sola línia de comanda "impostos a pagar" del balanç a efectes de presentació.