Quan es reconeixen els ingressos

Una empresa genera ingressos per les seves activitats operatives i financeres. El moment del reconeixement d’ingressos, quan els ingressos poden aparèixer al compte de pèrdues i guanys de l’empresa, es basa en els dos factors següents:

  • Es realitza o es realitza la venda? Una venda es realitza quan es canvien béns o serveis per efectiu o reclamacions en efectiu. Generalment no podeu reconèixer els ingressos fins que no es realitzi o realitzi una venda.

  • S'ha guanyat la venda? S'ha obtingut una venda quan una entitat ha realitzat substancialment tot el necessari per tenir dret als beneficis que representen els ingressos.

Més concretament, una entitat pot registrar els ingressos quan es reuneixi tot dels criteris següents:

  • El preu està substancialment fixat a la data de venda.

  • El comprador ha pagat al venedor o està obligat a fer aquest pagament. El pagament no depèn de la revenda del producte pel comprador.

  • L’obligació de pagament del comprador no canvia si el producte es destrueix o es fa malbé.

  • El comprador té una substància econòmica a part del venedor.

  • El venedor no té cap obligació addicional significativa de rendiment relacionada amb la venda.

  • El venedor pot estimar raonablement la quantitat de devolucions futures.