Retorn de la definició de capital

La devolució de capital es refereix a la devolució de fons invertits d’una inversió a un inversor. Aquesta transferència de fons representa un retorn de la inversió original, no cap plusvàlua addicional sobre la inversió. Un retorn de capital es pot produir quan es liquida l'activitat en què es va realitzar originalment una inversió.

Els aspectes imposables de la devolució de capital són els següents:

  • La devolució de capital no és imposable

  • Qualsevol import retornat que excedeixi l'import original d'una inversió és un ingrés imposable

  • Si una quantitat pagada a un inversor no es designa com a devolució de capital, es considera ingrés imposable

  • Un dividend és una renda imposable, ja que no és una devolució de capital

Quan hi ha un retorn legítim del capital, això pot significar que el percentatge de propietat de l’inversor a la participada es redueix fins al punt que l’inversor ja no té cap mena de control sobre la participada. Si és així, és possible que l’inversor hagi d’alterar el mètode que s’utilitza per comptabilitzar la inversió. Normalment, això significa canviar del mètode de comptabilitat de l’equitat al mètode de comptabilitat dels costos.