Despeses salarials

La despesa salarial és el cost de compensació horari que ha incorregut una empresa per als seus treballadors per hora. Aquesta pot ser una de les despeses més grans que suposa una empresa, especialment a les indústries de serveis i producció on hi ha molts empleats per hora.

L’import reconegut com a despesa salarial al compte de pèrdues i guanys d’una organització varia, segons si utilitza la base de meritació o la base d’efectiu de la comptabilitat. Segons la base de meritació, l'import de la despesa salarial reconeguda és l'import que han guanyat els treballadors durant el període d'informe. Segons la base d'efectiu, l'import de les despeses salarials reconegudes és l'import pagat als treballadors durant el període d'informe.

Les despeses salarials es poden informar per separat per a nombrosos departaments d’una empresa, però s’utilitzen amb més freqüència a l’àrea de producció, on hi ha la major concentració d’empleats que es paguen cada hora. Aquests salaris pagats a l'àrea de producció es poden agregar al compte de pèrdues i guanys en el cost de la línia de comanda de béns venuts.

La despesa salarial pot variar considerablement segons el període, depenent de la quantitat de les hores extres pagades. Si hi ha hores extres, la despesa addicional associada sol incloure's en la despesa salarial; les hores extraordinàries no es carreguen en un compte de despeses diferent. Les despeses salarials també poden variar segons el període, a causa del nombre diferent de dies laborals de cada mes. Alguns mesos poden tenir tan sols 18 dies laborables, mentre que altres tenen 23 dies laborables, en funció de la presència de vacances i del nombre total de dies al mes.