Cost comptable

El cost comptable és el cost registrat d’una activitat. Un cost comptable es registra als llibres comptables d’una empresa, de manera que el cost apareix als estats financers de l’entitat. Si encara no s'ha consumit un cost comptable i és igual o superior al límit de capitalització d'una empresa, el cost es registra al balanç. Si s’ha consumit un cost comptable, el cost es registra al compte de pèrdues i guanys. Si s'ha gastat efectiu en associació amb un cost comptable, el flux de caixa corresponent apareix a l'estat de fluxos d'efectiu. Un dividend no té cap cost comptable, ja que es tracta d’una distribució de beneficis als inversors.

Normalment, el cost comptable es registra mitjançant el sistema de comptes a pagar. També es pot registrar mitjançant una entrada de diari per a transaccions individuals o mitjançant el sistema de nòmines per als costos relacionats amb la compensació.

L’abast d’un cost comptable pot variar, segons la situació. Per exemple, un gerent vol conèixer el cost comptable d’un producte. Si es necessita aquesta informació per a una decisió de preus a curt termini, només cal incloure els costos variables associats al producte al cost comptable. No obstant això, si es necessita la informació per establir un preu a llarg termini que cobreixi els costos generals de l'empresa, l'abast del cost comptable s'ampliarà per incloure una assignació de costos fixos.