Actiu identificable

Un actiu identificable és un actiu independent que s’ha adquirit mitjançant una combinació de negocis. Aquests actius tenen assignat un valor raonable i es registren en els registres financers de l'adquirent. Un cop assignats els valors raonables de tots els actius i passius identificables, es resta l’import total del preu de compra pagat als propietaris de l’adquirida; el residu es registra com a fons de comerç al balanç de l’adquirent.

Exemples d’actius identificables són els edificis, equips informàtics, maquinària, material d’oficina i vehicles. Els actius intangibles també es poden considerar actius identificables.

Es considera que un recurs és identificable si es pot alienar per separat.