Correcció d'errors de l'estat financer

Una correcció d’errors és la correcció d’un error en estats financers emesos anteriorment. Pot ser un error en el reconeixement, mesurament, presentació o divulgació en estats financers causats per errors matemàtics, errors en aplicar els PCGA o la supervisió dels fets existents quan es van preparar els estats financers. No és un canvi comptable.

Els estats financers del període anterior s’haurien de reformular quan hi hagi una correcció d’errors. La reformulació requereix que el comptable:

  • Reflecteix l’efecte acumulatiu de l’error en períodes anteriors als presentats en els imports en llibres d’actius i passius a partir del començament del primer període presentat; i

  • Feu un ajust compensatori al saldo inicial dels beneficis retinguts d’aquest període; i

  • Ajusteu els estats financers de cada període anterior presentat per reflectir la correcció d'errors.

Si els estats financers només es presenten durant un període únic, reflectiu l'ajust en el saldo inicial dels beneficis retinguts.

Si corregiu un element de pèrdues i guanys en qualsevol període intermedi que no sigui el primer període intermedi d'un any fiscal i alguna part de l'ajust es refereix a períodes intermedis anteriors, feu el següent:

  • Incloeu la part de la correcció relacionada amb el període provisional actual en aquest període; i

  • Reformular els períodes intermedis anteriors per incloure la part de la correcció que els sigui aplicable; i

  • Registreu qualsevol part del correcte relacionat amb exercicis fiscals anteriors del primer període provisional de l'any fiscal en curs.