Formulari de compte

El formulari de compte fa referència a un format de dues columnes per a la presentació del balanç. En aquest format, els actius es mostren a la primera columna, mentre que els comptes de passius i recursos propis es mostren a la segona columna. Aquest disseny coincideix amb l’equació comptable, on el total de l’actiu és igual al total de tots els passius i recursos propis. Aquests totals apareixen a la part inferior de la primera i la segona columna, cosa que facilita la verificació de la coincidència dels totals.

L’altre tipus de format del balanç és el format de l’informe, on apareixen totes les descripcions de comptes a la primera columna, començant per actius i acabant amb patrimoni net; els totals de les línies de comanda apareixen a la segona columna.