Accions preferents no participants

Les accions preferents no participants són les accions preferents que limiten específicament la quantitat de dividends pagats als seus titulars. Normalment, això significa que hi ha un percentatge de dividend obligat específicament indicat a la cara del certificat de valors. Si el consell d'administració decideix també pagar un dividend als accionistes comuns, aquest dividend no es paga també als titulars de les accions preferents no participants. Per tant, hi ha un límit sobre la quantitat de distribucions permeses als titulars d’aquest tipus d’accions.

L’avantatge d’aquesta situació és que els titulars de les accions preferents tenen un dret de preferència, en virtut del qual es pagaran abans que els titulars de les accions comunes. Aquest dret de preferència també s'aplica quan no s'han pagat dividends anteriors - tot els dividends preferents s’han de pagar abans que es paguin dividends als titulars d’accions ordinàries. L’inconvenient és que l’eliminació d’un dret de participació limita el preu que un inversor pot obtenir venent aquestes accions a un tercer, ja que les accions són menys valuoses.

Una empresa emet accions preferents no participants quan es troba sota la pressió dels titulars de les seves accions comunes per millorar els imports de pagament als quals tenen dret. En cas contrari, el valor de les accions ordinàries disminuirà quan sigui evident que els accionistes preferents es reserven una proporció més gran dels actius residuals d’una empresa.