Compte real

Un compte real és un compte que reté i avança el saldo final al final de l'any. Aquests imports es converteixen en els saldos inicials del període següent. Les àrees del balanç en què es troben els comptes reals són actius, passius i patrimoni net. Alguns exemples de comptes reals són:

  • Efectiu

  • Comptes a cobrar

  • Immobilitzat fix

  • Comptes a pagar

  • Guanys retinguts

Els comptes reals també inclouen comptes contra actiu, contra responsabilitat i contra patrimoni net, ja que aquests comptes conserven els seus saldos més enllà de l’exercici fiscal en curs.

Els comptes reals no apareixen al compte de pèrdues i guanys. Tots els saldos dels comptes d’ingressos, despeses, guanys i pèrdues (coneguts com a comptes nominals o temporals) que figuren al compte de pèrdues i guanys es traspassen als guanys retinguts al final de cada exercici, cosa que resulta en saldos inicials nuls en aquests comptes. a principis del proper exercici. Atès que els guanys retinguts són un compte real, això vol dir que els saldos de tots els comptes nominals finalment es canvien a un compte real.

Els auditors revisen rutinàriament el contingut dels comptes reals com a part dels seus procediments d’auditoria.

Termes similars

Els comptes reals també es coneixen com a comptes permanents.