Carta de confort

Una carta de comoditat és una declaració escrita emesa per un auditor extern, en què s’indica que no hi ha informació inexacta o enganyosa al fulletó d’una entitat que emet valors. Tot i que no es realitza una auditoria, la carta de confort indica essencialment que els estats financers auditats no difereixen materialment dels que apareixen al fulletó. Les cartes de confort es solen emetre com a part d’una oferta pública inicial. Una carta de confort només conté una opinió; no és una garantia o garantia que l'entitat a la qual es reporti continuarà sent financerament viable.

Les cartes de confort també s’emeten en altres situacions, com ara en relació amb l’emissió d’un préstec o hipoteca.