Amortització del llibre

L’amortització comptable és l’import de la despesa d’amortització calculada per als actius fixos que es registra als estats financers d’una entitat. Pot variar de la depreciació fiscal, que és la quantitat calculada per incloure-la a la declaració d'impostos d'una organització. La depreciació comptable tendeix a ser inferior a la depreciació fiscal, de manera que una empresa pot registrar un benefici superior al compte de pèrdues i guanys, tot i que paga un impost sobre la renda reduït a la seva declaració d’impostos.

Una empresa que té una depreciació comptable inferior a la depreciació fiscal és més probable que utilitzi la depreciació lineal, la qual cosa comporta una despesa inicial inferior a la depreciació que els mètodes accelerats que s’utilitzen més habitualment en una declaració d’impostos. A més, se suposa que la depreciació comptable s'aproxima aproximadament a l'ús real dels actius fixos, mentre que els mètodes de depreciació fiscal es dissenyen essencialment per ajornar el reconeixement dels impostos sobre la renda fins a un període posterior.