Definició de la renda acumulada

Els ingressos acumulats són els beneficis derivats d’inversions que l’entitat inversora encara no ha rebut i a les quals té dret l’entitat inversora. Aquest concepte s’utilitza segons la base de la meritació de la comptabilitat, on es poden obtenir ingressos fins i tot quan encara no s’han rebut els efectius relacionats. Segons la base de meritació, l’entitat inversora hauria d’acumular la millor estimació dels ingressos en el període comptable en què obtingui els ingressos. Pot ser que no sigui necessari generar aquesta meritació si l'import és poc important, ja que la meritació resultant no tindria cap impacte demostrable en els estats financers.

Una empresa que opera sota la base de l’efectiu comptable no registraria els ingressos acumulats, ja que només registraria els ingressos quan rebés diners en efectiu. Això sol retardar el reconeixement dels ingressos.

El termini d’ingressos meritats de vegades també s’aplica als ingressos pels quals una entitat encara no ha emès una facturació i pels quals encara no s’ha pagat. Aquest és un fet habitual a la indústria dels serveis, on un projecte pot implicar serveis facturables durant diversos mesos, amb una factura només emesa al final del projecte. En aquest escenari, el concepte es coneix més com a ingressos acumulats.

Els ingressos meritats s’enumeren normalment a la secció d’actius corrents del balanç de situació en un compte de cobraments acumulats.

Per exemple, ABC Company guanya 500 dòlars d’interessos durant el mes de maig en una inversió en un bo que només pagarà l’emissor de bons al final de l’any. Al maig, ABC registra aquesta entrada: