Flux de costos

Què és el flux de costos?

El flux de costos és el camí que segueixen els costos a mesura que avancen en un negoci. El concepte és més aplicable a una empresa de fabricació, on els costos es produeixen primer quan es compren matèries primeres. El flux de costos es trasllada a l'inventari de treball en procés, on la mà d'obra, el mecanitzat i els costos generals s'afegeixen al cost de les matèries primeres. Un cop finalitzat el procés de producció, els costos passen a la classificació d’inventari de productes acabats, on s’emmagatzemen els productes abans de la venda. Quan finalment es venen els béns, els costos passen al cost dels béns venuts. Durant aquest flux de procés, els costos es registren inicialment al balanç com a actius i, finalment, es desemboquen en el punt de venda i es traslladen a la secció de costos de béns venuts del compte de pèrdues i guanys.

El flux de costos de l'inventari

El concepte de flux de costos també s'aplica al sistema de capes de costos que s'utilitza per registrar l'inventari. En el sistema FIFO (first in first out out), el cost d’aquests articles d’inventari que es van adquirir primer es carreguen en concepte de despesa quan es venen béns; això significa que només es registren a l'inventari el cost dels béns adquirits més recentment. En el sistema LIFO (última entrada primer), el cost d’aquests articles d’inventari que es van adquirir darrerament es carrega en concepte de despesa quan es venen béns; això significa que només es registren a l'inventari el cost dels béns més antics.

El concepte de flux de costos és menys aplicable en una empresa de serveis, on la majoria de costos es produeixen i es carreguen al mateix temps.