Accions emeses

Les accions emeses són les accions d’una empresa distribuïdes als inversors. Aquestes són totes les accions que representen la participació total en una empresa. Les accions emeses inclouen accions que han estat venudes, donades a empleats o tercers com a compensació o pagament (respectivament), donades o emeses per liquidar un deute; en resum, totes les accions possibles distribuïdes. Això inclou accions en poder de persones externes i privilegiades. L'import de les accions emeses es pot informar als estats financers d'una empresa.

Si una empresa torna a adquirir accions i les retira, aquestes accions ja no es consideraran emeses.

Les existències emeses varien de les existències autoritzades, ja que les accions autoritzades només han estat aprovades per a la seva emissió pel consell d’administració, mentre que les accions emeses s’han distribuït realment.

Termes similars

Les accions emeses també s’anomenen accions emeses.