Seguretat patrimonial

Un valor de renda variable és un instrument financer que representa una participació en una corporació. L'instrument també dóna dret al seu titular a una proporció dels ingressos de l'organització emissora. El títol de renda variable típic és una acció comuna, que també dóna al seu propietari el dret a una participació del valor residual de l'entitat emissora, en cas de liquidació. Un títol de renda variable menys comú és l’acció preferent, que també pot proporcionar al seu propietari un dividend periòdic, juntament amb altres drets que li atorguen un interès prioritari sobre els titulars d’accions comunes.

Una variació del concepte de garantia de renda variable és l'opció sobre accions i el warrant; tots dos instruments donen als seus titulars el dret, però no l’obligació, d’adquirir accions d’una corporació a un preu determinat i durant un període de temps predeterminat.

Els títols de renda variable també atorguen als seus titulars nivells diferents de drets de vot en relació amb determinades qüestions, com ara el nomenament d’un consell d’administració que actuï en nom dels accionistes. Una quantitat suficient de gran de propietat de títols de renda variable permetrà al propietari controlar el vot sobre una empresa.

Depenent de les restriccions que s’indiquin a la cara o al revers d’un certificat d’accions, és possible vendre accions a tercers.

Només les empreses emeten títols de renda variable. No són emesos per entitats sense ànim de lucre, associacions o empreses privades.