Els elements dels estats financers

Quins són els elements dels estats financers?

Els elements dels estats financers són les agrupacions generals de partides incloses als estats. Aquestes agrupacions variaran en funció de l'estructura del negoci. Per tant, els elements dels estats financers d’un negoci amb finalitats de lucre varien una mica dels incorporats a un negoci sense ànim de lucre (que no té comptes de renda variable).

Exemples dels elements dels estats financers

Els principals elements dels estats financers són els següents:

  • Actius. Es tracta d’elements de benefici econòmic que s’espera que generin beneficis en períodes futurs. Alguns exemples són els comptes a cobrar, l'inventari i els actius fixos.

  • Passius. Són obligacions legalment vinculants a pagar a una altra entitat o individu. En són exemples els comptes a pagar, els impostos a pagar i els salaris a pagar.

  • Patrimoni net. És l'import invertit en una empresa pels seus propietaris, més els guanys retinguts restants.

  • Ingressos. Es tracta d’un augment d’actius o de disminució de passius causat per la prestació de serveis o productes als clients. És una quantificació de l’activitat bruta generada per un negoci. En són exemples la venda de productes i serveis.

  • Despeses. Es tracta de la reducció del valor d’un actiu, ja que s’utilitza per generar ingressos. En són exemples les despeses d'interessos, les despeses de compensació i les despeses de serveis públics.

D’aquests elements, els actius, passius i recursos propis s’inclouen al balanç. Els ingressos i despeses s’inclouen al compte de pèrdues i guanys. Els canvis en aquests elements s’observen a l’estat de fluxos d’efectiu.