Costos rastrejables

Un cost rastrejable és un cost per al qual hi ha una relació directa de causa-efecte amb un procés, producte, client, àrea geogràfica o un altre objecte de cost. Si l'objecte de cost desapareix, també hauria de desaparèixer el cost rastrejable associat. És important un cost rastrejable, ja que és una despesa que podeu assignar de manera fiable a un objecte de costos en construir un compte de pèrdues i guanys que mostri els resultats financers d’aquest objecte de cost. També és útil entendre’s quan es redueixen les despeses, de manera que es pot centrar a eliminar determinats objectes de cost, per als quals també s’eliminaran les despeses relacionades. Per tant, un cost rastrejable és una eina de gestió de despeses. Alguns exemples de costos rastrejables són: