Carro cap a dins i cap a fora

Carro fa referència al cost de transportar mercaderies a una empresa des d’un proveïdor, així com al cost de transportar mercaderies d’una empresa als seus clients.

Transport cap a dins són els costos d’enviament i manipulació que suposa una empresa que rep mercaderies de proveïdors. El tractament comptable més adequat del transport cap a l’interior és incloure’l al conjunt de costos generals que s’assigna a les mercaderies produïdes en un període comptable. Si es tracta d’un import menor, només es podria carregar en concepte de despesa durant el període incorregut, sense incloure-ho al conjunt de costos generals. Per tant, en funció del tractament comptable, pot aparèixer primer en el balanç com a actiu i després passar al cost de les mercaderies venudes al compte de pèrdues i guanys a mesura que es venen les mercaderies.

Transport cap a l'exterior són els costos d’enviament i manipulació assumits per una empresa que envia mercaderies a un client. És possible que l’empresa pugui facturar aquest cost als clients; en cas contrari, l’empresa hauria de carregar el cost a despesa en el període incorregut. Per tant, el cost del transport cap a l'exterior hauria d'aparèixer al compte de pèrdues i guanys en el mateix període d'informe que la transacció de venda a la qual es refereix. El cost del transport cap a fora normalment apareix dins de la secció de cost de mercaderies venudes al compte de pèrdues i guanys.

Termes similars

El transport cap a dins també es coneix com a mercaderia cap a dins i el transport cap a fora també es coneix com a mercaderia cap a fora.