Risc de compromís

El risc de compromís és el risc global associat a un compromís d’auditoria. Pot incloure pèrdues de reputació per estar associat amb un client concret i pèrdues financeres per part de l'associació. El risc de compromís tendeix a augmentar quan un client es troba en una situació financera feble, i sobretot quan probablement requerirà finançament addicional per sobreviure. En aquesta situació, és més probable que el client faci fallida, en aquest cas els seus inversors i creditors arrossegaran l'auditor a qualsevol litigi posterior.

Quan l'auditor no té risc, com és més probable que passi amb una empresa gran i consolidada, és més probable que es rebutgin els compromisos amb un alt nivell de risc de compromís. Per contra, una nova empresa d’auditoria que vulgui emprendre nous negocis de manera agressiva podria estar més inclinada a assumir un client amb un alt risc de compromís, sempre que ampliï els seus procediments d’auditoria per compensar el risc.

L’auditor només examina aquells controls rellevants per a l’avaluació del risc de compromís. Això significa que l'auditor pot excloure un examen dels controls associats a determinades unitats operatives i funcions empresarials quan no tinguin un impacte directe en els estats financers. En canvi, l’auditor se centra en aquells controls que poden prevenir, detectar o corregir anomalies materials dins dels estats financers del client.